Algemene voorwaarden

Wij zijn DRUKWERKBOX.

Dit is wat wij doen, onze voorwaarden in het kort.

 1. Wij leveren drukwerk en diensten die daarbij horen. Wij bieden jou een online platform (een website, ook wel bestelapplicatie of app) waar je zelf veel kunt regelen. Wanneer je er niet uitkomt staan wij klaar om je te ondersteunen.
 2. Wij gaan voor topkwaliteit drukwerk en we willen dat jij je doel bereikt met je bestelling.
 3. Wij controleren en helpen bij de technische aspecten van jouw opdracht, maar niet op scherpte, typo’s, look & feel en andere smaakgerelateerde zaken.
 4. Wij regelen de verzending van jouw verse drukwerk naar een adres in Nederland, en in overleg tegen meerkosten in het buitenland. Jij kiest de gewenste leverdag(en) en wij zullen alles eraan doen op tijd het drukwerk te versturen vanuit onze productielocaties. Zo niet, dan lossen we dat proactief en keurig met je op!
 5. Wij versturen het drukwerk in deugdelijke verpakking. Dat is onze verantwoordelijkheid. Wij maken gebruik van meerdere carriers. Maakt de carrier er een potje van; het drukwerk is langer onderweg dan gepland of raakt zelfs zoek, dan zijn wij hiervoor helaas niet verantwoordelijk. In ons bestelproces kan je kiezen uit meerdere bezorgopties. Let op; gevolgschade kan nooit geclaimd worden. We zullen er alles aan doen je te ondersteunen waar mogelijk, ongeacht de gekozen bezorgoptie, maar onze verantwoordelijkheid stopt officieel bij het uit handen geven van het pakket aan de carrier. Wij kunnen helaas hun dienstverlening niet beïnvloeden. Wel kunnen we jou een bewuste keuze geven in bezorgopties.
 6. Voor al het bovenstaande werken wij soms samen met anderen.
 7. Wij waken over jouw persoonsgegevens en beschermen je privacy, meer hierover lees je in ons privacybeleid.

Dit is wat jij kunt doen om ontzettend mooi drukwerk te ontvangen:

 1. Drukwerk is precisiewerk. Het niveau van de technische aanlevering van het bestand is belangrijk voor het eindresultaat.
 2. Realiseer je dat drukwerk er altijd iets anders uitziet dan op een scherm of als je het zelf print. Ook wanneer je drukwerk op verschillende momenten bestelt, zoals een herhaalopdracht, kan het er anders uitzien.
 3. Bestel altijd iets meer dan je werkelijk nodig hebt. Want hoewel drukwerk officieel een afwijking in oplage mag hebben van 10% (bij drukmethode offset- en digitaal), doen wij onze uiterste best om deze marge (maximaal) slechts 5% te laten zijn. Dat betekent dus dat er onverhoopt toch een marge in de oplage kan zijn. Daarmee leggen we de lat hoog om jou niet teleur te stellen.
 4. Probeer de opdracht in een keer goed aan te leveren. Voor wijzigingen moeten wij soms geautomatiseerde processen stoppen en dus “meerwerk” rekenen.
 5. Controleer of jouw opdracht, design of opmaak geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van anderen.
 6. Controleer het drukwerk bij aflevering grondig en neem direct contact met ons op als je ontevreden bent, maak hiervoor een melding aan in je account onder de desbetreffende order. Wij zullen snel contact met je opnemen.
 7. Hebben wij een fout gemaakt in productie; denk aan: een sterk afwijkende kleur, vlekken, krassen, scheef gesneden, slordige afwerking of een bewerking zelfs vergeten? Onze excuses, het blijft mensenwerk en we lossen dit vlug met je op. We hebben het recht om het betreffende deel van de opdracht binnen een redelijke termijn alsnog te leveren. In het uiterste geval sturen we een credit nota.

Belangrijk om te weten:

 1. Als de persen draaien en de opdracht de status “In productie” heeft, kun je een opdracht niet meer annuleren of wijzigen, het afleveradres vaak nog wel totdat de opdracht de status “Bestelling verzonden” krijgt. Wij vertellen je altijd via de bestelapplicatie of app wanneer een Opdracht “in productie” gaat.
 2. Laten we het niet hopen, maar het kan gebeuren dat er een geschil ontstaat. Dit lossen wij graag zonder advocaten en rechters op. Wij staan open voor zakelijke mediation en andere vormen van conflictbeslechting buiten rechte. Lukt dat niet, dan is de rechter in Groningen exclusief bevoegd om het geschil te beoordelen.
 3. Wij streven naar het beste resultaat voor jou. Hebben we toch een fout gemaakt, dan herstellen wij dit volgens de bepalingen in de algemene voorwaarden. Daar lees je ook wanneer wij aansprakelijkheid kunnen erkennen en tot welk bedrag wij vergoeden.
 4. Dit zijn in het kort onze spelregels, maar er is nog meer. Het is een ‘moetje’: hieronder lees je onze algemene voorwaarden, de kleine lettertjes.


ALGEMENE VOORWAARDEN, DE KLEINE LETTERTJES

1. Inleiding
1. Dit zijn onze uitgebreide regels, beter bekend als Voorwaarden. Hier gaan we in op de details van de spelregels. Onze dienstverlening is complex, hoe makkelijk we het ook proberen te maken.
2. Deze voorwaarden zijn aanvullend aan de korte spelregels hierboven, maar als ze onverhoopt tegenstrijdig zijn dan gaan de Voorwaarden voor.
3. Wij kunnen de Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten vanaf het moment dat deze gepubliceerd staan op onze website of in de bestelapplicatie. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij je op de hoogte brengen van de wijzigingen.
4. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

2. Enkele begrippen
1. Drukwerk omvat drukwerk en printwerk op welk materiaal dan ook en onbewerkt drukwerk.
2. Diensten zijn alle diensten die wij bieden rondom het drukwerk.
3. Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Drukwerkbox en klant betreffende de levering van drukwerk en/of het verlenen van Diensten, alsmede iedere opdracht die klant aan Drukwerkbox verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met één en ander verband houden.
4. Specificaties: de technische en functionele specificaties voor het drukwerk zoals beschreven op onze website, de bestelapplicatie van Drukwerkbox of in onze app.

3. Totstandkoming Overeenkomst
Als je ons een opdracht geeft en wij accepteren de opdracht, komt een overeenkomst tot stand. Je kunt zien dat de opdracht geaccepteerd is als de bestelling in de bestelapplicatie of de app de status “In productie” heeft. Indien er een overeenkomst buitenom onze bestelapplicatie of app gesloten wordt, denk aan speciaalopdrachten via offertes, dan bevestigen wij schriftelijk de opdracht en daarmee de acceptatie.

4. Opdrachten
1. De Klant geeft een opdracht via onze bestelapplicatie, de app, via de door Drukwerkbox aangeboden API of schriftelijk bij speciaalopdrachten via offertes.
2. Opdrachten geplaatst door Klant zijn onherroepelijk, tenzij anders aangegeven.
3. Een opdracht dient te worden geplaatst volgens de instructies zoals weergegeven op ons platform Drukwerkbox. Een toezending die niet volgens de Specificaties en procedure is opgestuurd hoeft Drukwerkbox niet te accepteren.
4. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van het bestand, zijn uitsluitend het risico van Klant.
5. Drukwerkbox voert een (automatische) controle uit nadat de opgemaakte bestanden zijn opgestuurd. Tijdens deze controle gaat Drukwerkbox na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen (aanleverspecificaties) voor het drukken. Drukwerkbox controleert uitdrukkelijk niet of een bestand fouten bevat in; ontwerp, tekst, kleur(dekking), positionering, uitsparingen, overdruk, aansluitingen van doorlopers in ontwerp, paginavolgorde of scherpte van het bestand.
6. De Klant houdt rekening met het feit dat de kleur van drukwerk na productie kan afwijken van de kleuren van andere (met andere technieken geproduceerde) drukwerkproducten, opgemaakte bestanden, kleuren op het beeldscherm of zelf geprinte bestanden. Een afwijking in zekere mate geeft de Klant geen aanspraak wegens tekortkoming.
7. Wanneer de Klant na levering van het Drukwerk een afwijking constateert in (i) het formaat), dan maakt de Klant geen aanspraak op een schadevergoeding wegens tekortkoming, wanneer de afwijking kleiner is dan 1%. Wanneer de Klant na levering van het Drukwerk een afwijking constateert in (ii) het aantal (de oplage), dan maakt de Klant geen aanspraak op een schadevergoeding wegens tekortkoming, wanneer de afwijking kleiner is dan 5%. Afwijkingen in kwaliteit (gevoel) en gramgewicht van het papier zijn toegestaan in zekere mate.

5. Annulering
1. Klant kan de Overeenkomst enkel annuleren door gebruik te maken van de annuleringsoptie in de bestelapplicatie of te bellen naar +31 (0)50 – 5262602. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Drukwerkbox is bevestigd via de bestelapplicatie of app met de status “Geannuleerd”, of schriftelijk bij speciaalopdrachten via offertes.
2. Klant kan de order niet meer annuleren nadat Drukwerkbox de statusvermelding ‘In productie’ heeft gewijzigd of schriftelijk heeft bevestigd bij speciaalopdrachten via offertes.
3. Indien er kosten zijn verbonden aan de annulering, is Klant deze door Drukwerkbox gemaakte kosten verschuldigd aan Drukwerkbox. Deze kosten worden, alvorens de annulering doorgezet wordt, gecommuniceerd met de Klant.

6. Prijzen
1. Prijzen en tarieven worden weergegeven op ons platform Drukwerkbox. De prijzen en tarieven zijn gebaseerd op uitvoering gedurende normale werktijden.
2. Indien Drukwerkbox, verpakking, verzending of verzekering van het Drukwerk op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd Klant daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Drukwerkbox gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
3. Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.
4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, prijzen of tarieven wijzigingen als gevolg van een verhoging in de kostenfactoren, is Drukwerkbox gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen.

7. Facturering en betaling
1. Klant kan vooraf betalen of na verzending van de factuur via onze (online) betaalmogelijkheden. Drukwerkbox kan kosten in rekening brengen bij de keuze voor betaling achteraf, bijv. bij speciale opdrachten.
2. Betaling van facturen door Klant dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum in overeenstemming met de wijze als op de factuur aangegeven, tenzij anders overeengekomen. Klant is in verzuim door het enkel verstrijken van deze betalingstermijn; een sommatie en/of ingebrekestelling is hiertoe niet vereist.
3. Drukwerkbox is gerechtigd op elk moment vooruitbetaling van een factuurbedrag dan wel enig andere financiële zekerheid te verlangen alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van betalingsverplichtingen.
5. Bij verzuim van tijdige betaling van het factuurbedrag of een deel daarvan is Klant vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening aan Drukwerkbox de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) over het factuurbedrag verschuldigd voor iedere maand of elk gedeelte van een maand waarmee de vervaldag wordt overschreden. Indien door Drukwerkbox ten gevolge van het niet nakomen van de betalingscondities tot incasso van het verschuldigde bedrag moet worden overgegaan, zijn zowel de gerechtelijke als buitenrechtelijke incassokosten geheel voor rekening van Klant.
6. De door Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook als Klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. In het geval de financiële positie van Klant tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wijzigt, heeft Drukwerkbox het recht geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Overeenkomst dan wel de betalingsvoorwaarden te wijzigen.

8. Levering
1. Levering in Nederland vindt plaats op de dag(en) waarop de Klant dit heeft aangegeven in de bestelapplicatie, via passend vervoer gekozen door de Klant, echter in opdracht gegeven door Drukwerkbox. Daarbij wordt het Drukwerk op een gebruikelijke, vaak per product geoptimaliseerde, wijze verpakt. Op het moment dat het Drukwerk uit handen is gegeven aan de door de Klant gekozen carrier, zal de verantwoordelijkheid van Drukwerkbox stoppen. Vertragingen of zoekraken van (een) pakket(ten) of palletzending(en) door de carrier onderweg, valt niet direct onder de verantwoordelijkheid van Drukwerkbox. 
2. Drukwerkbox is bevoegd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen.
3. Opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering, er is dus geen sprake van een fatale termijn. Drukwerkbox is derhalve pas in verzuim nadat Klant haar in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegeven om het Drukwerk alsnog te leveren. De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de Overeenkomst, op het moment dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Drukwerkbox (na bevestiging van de Opdracht door Drukwerkbox met de status “In productie” via de bestelapplicatie of app).
4. Klant is verplicht het overeengekomen Drukwerk op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip van aflevering af te nemen van Drukwerkbox. Indien buiten de schuld van Drukwerkbox de aflevering niet op de overeengekomen plaats en/of de overeengekomen tijd kan geschieden, zal Drukwerkbox het Drukwerk nog één keer kosteloos aanbieden. Indien de aanlevering opnieuw niet lukt, zal Drukwerkbox het Drukwerk maximaal 30 dagen voor rekening en risico van Klant opslaan. Indien Klant het Drukwerk na 30 dagen niet heeft opgehaald, zal Drukwerkbox het Drukwerk (laten) vernietigen. Klant blijft ook in dat geval het gefactureerde bedrag verschuldigd. Kosten voor eventuele opslag, alsmede kosten voor het opnieuw aanleveren worden aan de Klant doorbelast.
5. Indien Klant achterstallig is in het betalen van enige factuur, is Drukwerkbox gerechtigd het Drukwerk voor rekening en risico van Klant op te slaan en de (eerste) oplevering uit te stellen tot alle vervallen facturen zijn betaald.

9. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Drukwerkbox spant zich in de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren.
2. Drukwerkbox is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig, niet juist en onvolledig of niet conform de afspraken ter beschikking van Drukwerkbox staat of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Drukwerkbox het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
5. Indien Klant, na een schriftelijke herinnering van Drukwerkbox, niet noodzakelijke informatie aanlevert of anderszins haar verplichtingen niet nakomt, dan is Drukwerkbox gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot enige vorm van compensatie te beëindigen.
6. Drukwerkbox is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Drukwerkbox is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie.
7. Indien de werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden die voor risico van Klant komen, dient Klant de daaruit voor Drukwerkbox voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan Klant kan worden toegerekend.
8. Klant ontleent aan de Overeenkomst uitsluitend aanspraken ten aanzien van Drukwerkbox en Klant doet afstand van het recht om de (rechts)personen die op enigerlei wijze betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de door Klant met Drukwerkbox gesloten Overeenkomst of voor wier handelen of nalaten Drukwerkbox anderszins aansprakelijk zou kunnen zijn (“Begunstigden”) aan te spreken uit hoofde van onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd), 7:407 lid 2 (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) en 7:409 (bepalende dat indien een opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, zij eindigt door zijn overlijden) van het Burgerlijk Wetboek, zijn niet van toepassing. Voor zover nodig geldt het bepaalde in dit Artikel 8 als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van de Begunstigden, welk beding door Drukwerkbox namens de Begunstigden reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

10. Meerwerk
1. Alle wijzigingen in aangenomen werk worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd.
2. Meerwerk zal, onafhankelijk van de verplichting tot betaling van de hoofdsom, naar billijkheid redelijkheid worden verrekend. Onder meerwerk wordt verstaan alle niet in de offerte opgenomen werkzaamheden en gebruikte materialen.

11. Intellectuele eigendomsrechten
1. Wanneer de Klant gebruik maakt van de Diensten van Drukwerkbox ten behoeve van een eigen ontwerp van Klant, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Klant. Ook indien Drukwerkbox in dit geval handelingen verricht ten behoeve van het Drukwerk, zoals het bijsnijden of knippen van Drukwerk, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Klant. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder andere verstaan alle wereldwijde auteursrechten, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en (aanspraken op) octrooirechten die rusten op de ideeën, ontwerpen, communicatie-uitingen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen, onderzoeken, analyses, materialen, data, resultaten, conclusies en alle andere voor intellectuele eigendom in aanmerking komende objecten en Drukwerk.
2. In het geval dat Klant gebruik maakt van de Diensten van Drukwerkbox ten behoeve van een eigen ontwerp van Klant, staat Klant ten aanzien van Drukwerkbox ervoor in dat de styling en opmaak van het door Klant bepaalde drukwerk, geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder expliciet begrepen het auteursrecht van derden. Klant vrijwaart Drukwerkbox voor alle schade en nadeel die Drukwerkbox lijdt indien het Drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. Klant vrijwaart Drukwerkbox tegen aanspraken van derden in verband met enige inbreuk.
3. In het geval dat Klant gebruik maakt van de Diensten van Drukwerkbox ten behoeve van een eigen ontwerp van Klant, heeft Drukwerkbox het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak.
4. Enkel in het geval dat Klant op het platform samen met Drukwerkbox Drukwerk ontwerpt, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Drukwerkbox. Drukwerkbox is in dit geval volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van deze rechten. Onder “ontwerpen” wordt in dit artikellid onder andere verstaan: door Drukwerkbox verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten en tekstvoorstellen. Daarnaast berusten alle rechten van intellectuele eigendom eveneens bij Drukwerkbox in het geval van co-creaties ontstaan met input van Klant ten behoeve van onder andere het verbeteren van features en tools van Drukwerkbox.

12. Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
1. Risico-overgang vindt plaats op het moment dat Drukwerkbox het Drukwerk conform de Overeenkomst ter aflevering aanbiedt in overeenstemming met Artikel 7.1, ook indien Klant deze om welke reden dan ook niet afneemt.
2. Al het door Drukwerkbox geleverde Drukwerk blijft eigendom van Drukwerkbox tot het moment Klant aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Drukwerkbox heeft voldaan.
3. Drukwerk waarop het eigendomsvoorbehoud van Drukwerkbox rust, dient door Klant gescheiden van andere zaken en identificeerbaar te worden gehouden en mag door Klant niet worden (i) vervreemd en/of (ii) bezwaard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Drukwerkbox.
4. Mocht Klant zijn betalingsverplichtingen jegens Drukwerkbox niet nakomen of aanleiding geven om aan te nemen dat hij zijn betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen, dan is Klant op eerste verzoek van Drukwerkbox verplicht op eigen kosten direct het Drukwerk aan Drukwerkbox te retourneren waarvan de eigendom nog niet is overgegaan.

13. Inspectie
1. Klant is verplicht het Drukwerk onmiddellijk na levering te inspecteren. Klachten ter zake van zichtbare gebreken dienen binnen acht (8) dagen na levering nauwkeurig en voldoende omschreven schriftelijk of via de “melding maken”-button in de webapp, ter kennis worden gebracht aan Drukwerkbox, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Klant ten aanzien van Drukwerkbox vervalt. Verborgen gebreken dienen door Klant binnen acht (8) dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, maar uiterlijk binnen drie (3) maanden schriftelijk en nauwkeurig en voldoende omschreven ter kennis worden gebracht aan Drukwerkbox, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Klant ten aanzien van Drukwerkbox vervalt. Op verzoek van Drukwerkbox is de Klant verplicht om foto’s en/of bewijsexemplaren of de complete order toe te sturen voor de klachtafhandeling.

14. Garantie
1. Drukwerkbox zal het Drukwerk leveren met de Specificaties zoals in de opdrachtbevestiging vermeldt, daarbij rekening houdend met datgene waarover in deze algemene voorwaarden is bepaald.
2. Indien Klant een beroep doet op de garantie en dit is terecht dan zal Drukwerkbox naar haar keuze:
a. Het Drukwerk vervangen voor een herdruk van het originele bestand, tenzij het originele bestand wegens technische reden moet worden vervangen;
b. Een gepaste vergoeding bieden voor de aanschafprijs.
3. Retourkosten voor niet aan de Specificaties beantwoordend of gebrekkig Drukwerk wordt voldaan door Drukwerkbox. De Klant zal wel instructies voor transport in acht nemen.
4. Het niet aan de Specificaties beantwoordend of gebrekkig Drukwerk wordt eigendom van Drukwerkbox zodra het vervangen is of er een vergoeding voor is toegekend.
5. Drukwerkbox staat er uitsluitend voor in dat het Drukwerk geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Wordt het Drukwerk voor een ander, algemeen of bijzonder, doel gebruikt, dan geeft Drukwerkbox geen garantie af over de geschiktheid voor het doel voor het betreffende Drukwerk. Het maakt daarbij niet uit of Drukwerkbox op de hoogte was van dit doel.
6. Geen garantieverplichting bestaat voor de door Klant voorgeschreven materialen en/of onderdelen of voor door Klant of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
7. Indien wordt vastgesteld dat het geretourneerde Drukwerk niet gebrekkig is en wel aan de Specificaties beantwoordt, dient Klant de prijs van het Drukwerk te betalen vermeerderd met de in verband ermee opgekomen kosten ter zake van transport en afhandeling.
8. Drukwerkbox heeft geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat het Drukwerk ondeugdelijk, in strijd met de door Drukwerkbox gegeven instructies en/of niet op de juiste wijze is gebruikt of bewaard.
9. Met inachtneming van de toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen geldt de garantie zoals uiteengezet in dit Artikel 13 uitsluitend rechtstreeks voor Klant en niet voor diens klanten, agenten of vertegenwoordigers en treedt in de plaats van alle andere garanties, van expliciete of impliciete aard. Alle andere garanties worden hierbij specifiek door Drukwerkbox van de hand gewezen.

15. Aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijkheid van Drukwerkbox in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Drukwerkbox gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Drukwerkbox beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde onder de Overeenkomst met een maximum van EUR 10.000,00.
2. Drukwerkbox is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, reputatieschade, verminderde goodwill en verlies van gegevens.
3. Een eventuele vordering van Klant tot schadevergoeding dient door hem ingediend te worden binnen negentig (90) dagen na de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Drukwerkbox, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
4. Alle aanspraken van Klant vervallen indien deze niet binnen één (1) jaar nadat Klant respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
5. Het bepaalde in Artikel 13 en dit Artikel 14 van deze Voorwaarden omvat de volledige aansprakelijkheid van Drukwerkbox en de met haar verbonden ondernemingen in verband met het gebrekkige of het niet aan de Specificaties beantwoordende Drukwerk.
6. Klant vrijwaart Drukwerkbox voor aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.

16. Overmacht
1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Partijen zoveel mogelijk te proberen overmacht situaties te voorkomen en te vermijden.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invloed van de Partij en als gevolg waarvan redelijkerwijze geen vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden, zoals, maar niet beperkt tot: werkstaking, bedrijfsstoring, onderbrekingen in het productieproces, storing of defecten in internet, stroomstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers.
3. In geval van overmacht zijn Partijen zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid voor eventuele daaruit voortvloeiende schade jegens Klant ontstaat, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of indien naar redelijkheid door Drukwerkbox verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van zes (6) achtereenvolgende maanden de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
4. Indien Drukwerkbox bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

17. Beëindiging
1. Zonder afbreuk te doen aan enige rechten en rechtsmiddelen welke Drukwerkbox eventueel heeft of ten dienste staan van Drukwerkbox uit hoofde van de Overeenkomst of de wet, is Drukwerkbox gerechtigd de Overeenkomst of enig onderdeel ervan, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens Klant, indien:
a. Klant een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen veertien (14) dagen na schriftelijke ingebrekestelling;
b. enige procedure inzake insolventie, faillissement (daaronder mede inbegrepen reorganisatie), liquidatie of opheffing ten aanzien van Klant op gang wordt gebracht (ook als een dergelijke procedure vrijwillig of onvrijwillig door Klant wordt geïnitieerd), Klant onder een beheerder of bewindvoerder wordt geplaatst of ten behoeve van crediteuren van Klant een overdracht plaatsvindt of Klant zijn activiteiten staakt;
c. de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard op Klant;
d. Klant overlijdt;
e. aan de zijde van Klant een wijziging in de zeggenschap voordoet; of
f. Klant wordt geconfronteerd met een beslag dat een belemmering kan vormen voor de uitvoering en nakoming van de Overeenkomst of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.
2. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven alsdan bestaan. In alle gevallen genoemd in 16.1 is iedere vordering welke Drukwerkbox ten laste van Klant heeft direct opeisbaar.

18. Geheimhouding
1. Drukwerkbox en Klant zullen ervoor zorg dragen dat alle informatie die zij van elkaar ontvangen en waarvan zij weten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, geheim wordt gehouden.
2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zullen Partijen de vertrouwelijke informatie welke hun ter beschikking staat, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties en van hen dezelfde geheimhoudingsverplichtingen wordt bedongen.

19. Privacy statement
Drukwerkbox beschermt de persoonsgegevens die zij verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover kan de Klant de Privacy Statement van Drukwerkbox raadplegen.

20. Overdracht
Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Drukwerkbox.

21. Afwijkingen / Nietigheid
1. Afwijkingen van, wijzigingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden of de Overeenkomsten gelden slechts indien en voor zover Drukwerkbox deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden slechts voor de specifieke Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen. In geval van strijd tussen een schriftelijke bepaling in de Overeenkomst en een bepaling in deze Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.
2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Drukwerkbox en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

22. Toepasselijk recht; bevoegde rechter
1. Op alle met Drukwerkbox gesloten Overeenkomsten, waarvan deze Voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende Goederen van 11 april 1980 (“Weens Koopverdrag”) wordt door Partijen nadrukkelijk uitgesloten.
3. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter van de Rechtbank Groningen.